A. Korpershoek
Hazenpad 4
8384  EZ Wilhelminaoord
0521-382444

Aan:
College van B & W
Gemeenteraad Westerveld
Gemeente Westerveld
Postbus 50
7970  AB Havelte
Wilhelminaoord, 13 november 2009

Betreft: zienswijze ‘Geslotenverklaring Dirk de Ruiterpad’ Wilhelminaoord.

Geachte College,
Dorpsgemeenschap Frederiksoord Wilhelminaoord heeft meerdere malen gevraagd, aan de gemeente, om iets te doen aan het autoverkeer op de Dirk de Ruiterpad. Dit ging zowel over de hoeveelheid gemotoriseerd vervoer als mede, de snelheid waar dit vervoer over dit pad het dorp binnen rijdt. De gemeente heeft door bebording getracht het gemotoriseerd tegen te gaan. De bebording die er nu staat blijkt niet toereikend te zijn om dit te bewerkstellen daar het verkeer toch regelmatig gebruik maakt van dit pad. Dit levert gevaarlijke situaties op bij de T-splitsing Vaartweg met het Hazenpad.

Nu wordt er gekozen voor een Geslotenverklaring van de Dirk de Ruiterpad en dit wordt door middel van de bebording C01  en de onderborden OB04   en OB05   kenbaar gemaakt. Hierdoor wordt voor de weg gebruiker duidelijk gemaakt dat al het verkeer hier verboden is. De handhaving door de politie is op deze manier ook makkelijker.
Het verbodsbord C01 betekent: “Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee”. Samen met de onderborden OB04 en OB05 geeft dit aan dat er benadrukt wordt dat fiets(bromfiets)- en agrarisch verkeer hier niet is toe gestaan.

DFW is voorstander om het sluipverkeer op de Dirk de Ruiterpad tegen te gaan maar dit mag niet ten kosten gaan van het verkeer wat gebruik moet maken om bij de aanliggende percelen te komen.
Gebruikers zijn oa: de agrariërs(ook met auto), veeartsen, transportauto’s(aan- en afvoer van producten), keurmeester van gewassen, loonbedrijven, politie etc. Ook het landbouwverkeer, wat anders door de dorpskern van – of langs de lagere school in – Wilhelminaoord en over de Dwarsweg richting de Eese moet, dat geen percelen aandoet op de Dirk de Ruiterpad moet doorgang hebben. Het bord geeft ook aan dat ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee hier niet meer langs mogen. Dit pad is uitermate geschikt om ruiters etc. over heen te laten gaan. De keuze op de “Geslotenverklaring Dirk de Ruiterpad” is in de ogen van meerdere belanghebbende in deze kwestie een ongelukkige keuze.

DFW wil graag aangeven dat zij het sluipverkeer op de Dirk de Ruiterpad zou willen tegen gaan, maar dit mag niet inhouden dat het agrarischverkeer door Wilhelminaoord moet rijden. Dit mag zeker ook niet ten koste gaan van de ondernemers, en hun benodigde ondersteunende elementen, die percelen hebben aan de Dirk de Ruiterpad.  DFW zou dan graag ook zien dat de gemeente haar plan van een Geslotenverklaring wil herzien, en met een ander plan komt.
DFW heeft de nadruk gelegd op de gevaarlijke situatie bij de T-splitsing, Vaartweg – Hazenpad. Dit wordt veroorzaakt door de snelheid waarmee men het dorp inrijdt vanaf de Dirk de Ruiterpad. Vanaf die kant is het bijna een recht fietspad waar hoge snelheden kunnen worden gehaald. De berijders remmen bij de kruising M.A.v. Naamen v. Eemneslaan – Vaartweg echt af. Het fietspad achter het dorp langs komt uit op de Vaartweg en ligt verscholen achter grote bomen. De fietsers worden geregeld te laat opgemerkt door de snelle berijders, gevaar voor de jeugdige fietsers die naar de basisschool in ons dorp gaan.

Een mogelijke oplossing is reeds een paar jaar geleden geopperd in Ons Dorpshuis te Wilhelminaoord. Hier is toen dit probleem besproken met de gemeente, de wethouder H Geertsma was toen gespreksleider. Het aanleggen van een slinger in de weg of een U-bocht. Ook is deze mogelijkheid besproken op 21-04-09 met het college, de wethouder Geertsma gaf toen aan om over een voorstel met verschillende opties na zal denken. Hij zou hier bij DFW op terug komen. De agrariërs kunnen met deze snelheidsremmende maatregel werken mits de ondersteunde elementen de bocht cq. slinger in de weg kunnen nemen.

Graag is DFW bereid om deze zienswijze mondeling toe te lichten.

Hoogachtend,
Adri Korpershoek
Bestuurslid van Dorpsgemeenschap Frederiksoord Wilhelminaoord