Notulen Algemene Ledenvergadering Dorpsgemeenschap Frederiksoord- Wilhelminaoord woensdag 17 november 2010 in “ Ons Dorpshuis“ te Wilhelminaoord. Aanvang 20.00 uur.

1   Opening.
Voorzitter Wibout Beekman opent de vergadering, en heet de aanwezigen welkom op deze Algemene Ledenvergadering. Met kennisgeving afwezig de bestuursleden D.Verlaan en T. Voerman.

2   Mededelingen.
Er zijn voor deze ledenvergadering geen mededelingen.

3   Notulen vorige ledenvergadering van 15 oktober 2009.
Mevr.Hundt vraagt waarom zij niet is gevraagd voor de kascommissie, er is vorig jaar genotuleerd, dat ik met de F.Wiekens de kascontrole zou gaan doen. Voorzitter–  dit gaan wij notuleren.Er zijn verder geen op of aanmerkingen en worden bij deze goedgekeurd.

4   Jaarverslag secretaris.
Het jaarverslag van de secretaris en de penningmeester liggen op tafel. Het jaarverslag van 2008/2009 wordt voorgelezen door de secretaris, daar er verder geen vragen zijn wordt het jaarverslag goedgekeurd.

5   Verslag penningmeester.
Er zijn geen vragen voor de penningmeester.

6   Verslag kascommissie.

Fred Wiekens en Albert Visser? hebben de kas gecontroleerd. Fred krijgt het woord, toen wij bij de penningmeester kwamen, was er een accountant geweest, om ook de financiën te controleren. Moeten wij dan ook de financiën nog een keer controleren?
— Volgens de statuten en het huishoudelijk reglement zijn wij verplicht om één keer per jaar een kascontrole te houden door minimaal twee leden van het dorpsgemeenschap.Volgens de heren zijn de boeken in orde, en wordt decharge verleent aan de
penningmeester.  De kascommissieleden worden bedankt voor hun inzet door de voorzitter.

7   Verkiezing kascommissie.
Fred Wiekens is aftredend.  Fred wordt bedankt voor twee jaar commissielid. De voorzitter vraagt mevr. Hundt of zij volgend jaar in de kascommissie wil plaats nemen. Zij heeft daar nu geen belang bij, de voorzitter respecteert  haar beslissing. Er melden zich twee heren aan. nl:  De heren Albert Visser en Cees Snel. Deze heren zullen in 2011 de kas bij de penningmeester gaan controleren.

8   Bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar: Ton Voerman.
Aftredend en herkiesbaar: Jannie van der Walle.
Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. De vergadering gaat akkoord met een nieuwe bestuursperiode voor Jannie van der Walle. Daar Ton Voerman niet aanwezig is, wordt hij toch bedankt door de voorzitter  voor z`n  bewezen diensten in het bestuur, en krijgt het gebruikelijke presentje thuis.

9   Vaststellen contributie.
Voor het komend jaar is er geen contributieverhoging.

10 Rondvraag.
A.Mulder, Ik vindt de aankondiging van de aanvangstijd niet erg duidelijk.  Kan er niet gewoon aanvang 20.00 uur te komen staan.
–Voorzitter—wij nemen dit mee.
Andries Ophof, Activiteiten gaat wel goed, met name Jeugd en Jongerenwerk, die een paar uitjes hebben georganiseerd. In het belevingsonderzoek geeft men aan dat er weinig wordt, als er dan wat is, is er weinig belangstelling. Dat is wel jammer voor het dorp.

Volgens mij ligt de woningbouw stil. Staat er nog wat te gebeuren  met de woningbouw? –Voorzitter—Ik heb contact gehad  met  Actium, het ligt op dit moment stil. Er zijn op de website van Actium 8000 bezoekers geweest, en hebben 600 personen doorgeklikt voor meer informatie, maar geen reacties naar Actium.

De groenvoorziening in de Kooimanstraat wordt aangepakt, de struiken gaan ze verwijderen en inzaaien met graszaad. Jan Puper, n.a.v. de ledenvergadering kun je ook een reactie naar Actium sturen, van verontruste bewoners, omdat er niets gebeurd.
–Voorzitter—Wij kunnen geen woningen bouwen en dan met een leegstand van woningen  te maken krijgen.

Nog een opmerking uit het plubliek, kunt u de volgende keer een microfoon gebruiken.

11 Sluiting.
Daar er verder geen vragen of opmerkingen zijn sluit de voorzitter onder dankzegging de ledenvergadering en bedankt aanwezigen voor hun inbreng.

De voorzitter heeft nog een mededeling,vijf minuten geleden overleg gehad met dagelijks bestuur en commissie wonen, deze week gaat er een brief naar Actium naar aanleiding van de ledenvergadering.

Voorzitter:  W Beekman

secretaris: T Hoogenkamp