Notulen Algemene ledenvergadering Dorpsgemeenschap Frederiksoord –Wilhelminaoord op woensdag 16-11-2011 in “Ons Dorpshuis”

Aanvang 20.00 uur.

1 Opening.
Voorzitter Wibaut Beekman opent de vergadering en heet de leden welkom op deze Algemene Ledenvergadering.

2 Mededelingen.
Met kennisgeving hebben Adri Korpershoek, Dianna Verlaan en Andries Ophof zich afgemeld voor deze vergadering. De voorzitter vraagt de vergadering of er nog op of aanmerkingen en toevoegingen voor de agenda zijn. Agenda wordt goedgekeurd. Verder geen mededelingen voor deze vergadering.

3 Notulen vergadering 17-11-2010.
Geen op of aanmerkingen en worden goedgekeurd.

4 Jaarverslag secretaris.
Tinus leest het jaarverslag voor. Twee vragen over de Comm Groen.

Vraag: Waarom heeft de Gemeente een boom op de kruising van Eemneslaan/Blokstraat gekapt en de nieuwe boom verder terug geplaatst?
Antwoord:De boom was volgens de gemeente dood, de nieuwe boom had meer naar de van Eemneslaan geplaatst moeten worden.
Een boom bij het fietsroute bord is wel dood, maar die laten ze staan, en Reestmond heeft met de bosmaaier te dicht bij de nieuwe boom gemaaid, de bast van de boom is stuk. Tinus neemt dit mee naar de Comm Groen vergadering van Januari.

Vraag: wat gebeurd er met de salamanders,die in de Kolk leven.
Antwoord: er is onderzoek door de Gemeente gedaan, die dieren hebben er geen last van. De aanwonende krijgen bericht, wat er gaat gebeuren. Daar er verder geen vragen meer zijn over het jaarverslag, wordt deze goedgekeurd. Tinus wordt bedankt voor de notulen en het jaarverslag.

5  Verslag penningmeester.
Het verslag ligt op tafel, geen vragen vanuit de vergadering en worden bij deze goedgekeurd. Jan wordt bedankt voor het financieel verslag.

6  Verslag kascommissie
Albert Visser en Cees Snel hebben de kas gecontroleerd, er waren geen op of aanmerkingen, er wordt decharge verleent aan de penningmeester. De heren Visser en Snel worden bedankt voor hun gedane werk.

7 Benoeming kascommissielid.
Albert Visser is aftredend en wordt bedankt voor twee jaar kascommissielid. Gossé  van der Heide meldt zich als nieuw kascommissielid. Voor 2012 zij de kascommissie leden Cees Snel en Gossé van der Heide.

8 Bestuursverkiezing.
Tinus Hoogenkamp wordt voorgesteld als de nieuwe secretaris, de vergadering stemt hier mee in. Gosse van der Heide en Dianna Verlaan zijn aftredend en niet herkiesbaar. Gossé en Dianna krijgen de gebruikelijke pen, en worden bedankt door de voorzitter voor hun gedane werk voor de jaren in het bestuur. Dianna krijgt de pen thuis bezorgt. Jan Groenink en Marga Oosterloo zijn beide aftredend en herkiesbaar, er zijn geen tegenkandidaten en worden voor een nieuwe periode herkozen.
Voorstel om Ramona Rosener Mans en Karel Wolters toe te laten treden tot het bestuur, wordt door de vergadering goedgekeurd. Ramona en Karel welkom in het bestuur van DFW.

9 Vaststellen contributie.
Er is voor aankomend boekjaar geen contributie verhoging.

10  Aanpassen Statuten.
Wij willen de statuten aanpassen, om eventuele bezwaren van leden en bewoners voor bouwvergunningen e.d. aan te kaarten bij de overheid. Nu kunnen wij dit niet. Door een kleine aanpassing in de statuten, verkrijgen wij die wel, en kunnen wij als DFW bezwaren aantekenen.  Bij extreme beslissingen moeten wij eerst een ledenvergadering beleggen. Vraag uit de vergadering, het staat niet op de agenda, het moet er wel op staan wat de aanpassingen zijn. Wij nemen dit agendapunt mee naar de bewonersavond die binnenkort
gehouden wordt.

11  Rondvraag.
Mevr. Visser: De Groen commissie bedanken voor het gedane werk wat zij geleverd hebben.
Hr.Roffelsen: Wat zijn de plannen voor de nieuwbouw in de Kooimanstraat en de Vaartweg.
—-Wibaut: Aan de Vaartweg zijn geen nieuwe ontwikkelingen.
Ik ben vanmiddag gebeld, dat de handtekeningen zijn gezet, en dat er straks een kleine presentatie van de bouwplannen  aan de Kooimanstraat door B en O architecten uit Meppel.

Mevr. Loef: Kunnen de leden het jaarverslag niet eerder krijgen?
—- Tinus, het jaarverslag en de notulen moeten eerst goedgekeurd worden door de aanwezige leden op de ledenvergadering, staat vermeld in de statuten

Nog een mededeling van de voorzitter, oud en nieuw viering  in het Dorpshuis. Het begint om half een nachts en tot een uur of drie.

12  Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en na de pauze de presentatie van Jeugd en Jongerenwerk en de commissie groen.
De nieuwe wijkagent Piet Stevens bijt de spits af voor een kennismaking. B en O  architecten houden ook nog een kleine presentatie over de woning-bouw in de Kooimanstraat.

 Het bestuur.