Notulen Algemene Ledenvergadering Dorpsgemeenschap Frederiksoord Wilhelminaoord op 15 oktober 2009 gehouden in “Ons Dorpshuis” te Wilhelminaoord.

1  Opening.
Voorzitter J. Puper opent de vergadering en heet de aanwezige leden hartelijk welkom op deze algemene ledenvergadering incl. de aanwezige bestuursleden M. Oosterloo, J. Groenink, T.Hoogenkamp,J. v d Walle, B Nicolai en T.Voerman. Bestuurslid  A.Korpershoek ontving de bewoners en begeleide ze naar de grote zaal  voor de info avond Belvedere project.  Met kennisgeving afwezig bestuurslid G.v d Heide.

2  Mededelingen.
Voor deze algemene ledenvergadering zijn geen mededelingen.

3  Notulen algemene ledenvergadering 21 november 2008.
Blad 1:  Bij punt 5 verslag penningmeester staat Jan bedankt, hier moet de achternaam bij, dus  Jan Groenink. Aanpassen in de notulen.
Blad 2:  Er is geen verslag gemaakt van de bijeenkomst van na de vergadering. De bijeenkomst staat los van de Algemene Ledenvergadering. Tinus Hoogenkamp bedankt  voor de gemaakte notulen.

4  Jaarverslag secretaris.
Het jaarverslag 2008/2009 wordt voorgelezen door de secretaris. Het jaarverslag wordt goedgekeurd en er zijn geen vragen over. Het jaarverslag en de notulen van de vorige ledenvergadering zijn binnenkort te zien op de website van DFW. De voorzitter bedankt Marga Oosterloo voor het jaarverslag.

5  Verslag penningmeester.
Het jaarverslag wordt bij binnenkomst uitgedeeld. Er is een vraag over het kolonie feest, bij de inkomsten en uitgave zit een verschil.
Dat komt omdat de inbreng van DFW er niet bij zit. Verder geen vragen meer. Jan Groenink wordt bedankt door de voorzitter.

6  Verslag kaccommissie.
Kascommissielid K.Wolters heeft zich afgemeld. Fred Wiekens brengt verslag uit. Een aanbeveling van de kascommissie om volgend jaar het koloniefeest en de hobbytentoonstelling gedetaileerd op het verslag te zetten. De kascommissie wordt bedankt voor het controleren van de financiën.

7   Verkiezing kascommissie
De hr. K. Wolters is aftredend en wordt bedankt voor zijn gedane inzet. Nieuw kascommissielid wordt mevr. J. Hundt. Voor 2010 zijn de kascommissie-leden de heer F.Wiekens en mevr. J. Hundt.

8  Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar : Tinus Hoogenkamp. Het bestuur stelt een uitbreiding van het bestuur voor: Dianna Verlaan. Er zijn geen tegenkandidaten, De vergadering gaat akkoord voor de nieuwe bestuursperiode voor beide kandidaten. Dianna welkom in het bestuur.

9  Vaststellen contributie.
Er is dit jaar geen contributie verhoging.

10 Rondvraag.
Hr van Raalte heeft notulenboeken van de eerste jaren van het Dorpsgemeenschap in zijn bezit, en overhandigt die aan voorzitter Jan Puper.
Vraag: Wat gebeurd er met de kooimanstraat en de boswal die achter de woningen staat:

  • Commissie woningbouw heeft contact gehad met de woonstichting (Actium ). De plannen worden gewijzigd, de woningen worden wat kleiner en dan ook goedkoper. Wat betreft de boswal achter de bestaande woningen is niets over bekend.

Vraag: Als er geen woningen worden verkocht, worden ze dan niet goedkoper?

  • Kunnen wij als Commissie wonen geen antwoord op geven.

Vraag: Als er belangrijke beslissingen genomen moeten worden, moeten dan de leden niet geinformeerd worden via een briefje, website of een krantenbericht?

  • Wij nemen die vraag mee naar de eerste bestuursvergadering in november.

 11 Sluiting.  
Daar er verder geen vragen meer zijn sluit de voorzitter de algemene ledenvergadering en bedankt de leden voor hun inbreng.