Notulen Jaarlijkse leden vergadering 2017.
29 november 2017

Voltallige bestuur aanwezig.
Aanwezige leden 51 incl bestuursleden.

Opening.
Voorzitter opent de vergadering. De ledenvergadering duurt tot 20.45 uur om 21.00 uur zal de directeur van de maatschappij van weldadigheid vertellen over het 200 jarig bestaan.

Mededelingen
DFW is benaderd door een projectontwikkelaar voor de realisatie van woningen aan de Kooimansstraat. Graag vragen wij de leden of er ideeën zijn over het type woning wat er te realiseren.
Volgend jaar maatschappij 200 jaar. Hierop ook feestactiviteiten vandaar een extra potje.
Graag winnen wij de mailadressen van onze leden. Wij hebben de leden gevraagd om hun mail adres achter te laten.

Notulen jaarvergadering 1 december 2016

De notulen zijn akkoord bevonden.

Jaarverslag diverse contacten en activiteiten.
Wordt door de voorzitter voorgelezen.
Dit jaarverslag zal worden gepubliceerd op de website.

Geen op of aanmerkingen op.
Wel het verzoek of dit eerder verspreid kan worden zodat dit al door gelezen kan worden door de leden.

Financieel overzicht 2017 en begroting 2018
Dit is rondgedeeld.
Vragen: Wat betekend dorpskracht: subsidie vanuit de gemeente.

Verslag kascommissie
Goed gekeurd, het zag er netjes uit.
Namens Johan Roffelsen en Gosse van der heide complimenten aan de penningmeester.

Benoemen nieuwe kascommissie
Gosse van der heide aftredend
Vervangen door: Dhr Visser.
Johan Roffelsen zal ook volgend jaar aanwezig zijn.

Vaststellen contributie 2018
Contributie blijft zoals het nu is.

Bestuursverkiezing.
Aftredend: Micha Wieland.

Nieuw bestuurslid:
Yvonne Veldhuizen.
Door de leden akkoord bevonden.

Rondvraag

Worden nieuwe bewoners geïnformeerd over DFW? Antwoord: Ja.

Tip: jaar verslag, graag al bij binnenkomst op papier.

Aanvulling op jaarverslag: Henk Bakker heeft het wandelboekje ook gemaakt.

De Menning, weet DFW hier meer over, 4 dec blijkt er een beslissing genomen te worden.
Dit is niet met DFW gecommuniceerd.

Commotie over het ophalen van het huisvuil. Er blijkt mogelijk een ondergrondse inzamelpunt te komen, vervanging van de grijze container. Hier blijkt nog geen beslissing over te zijn genomen, ook is er vanuit de gemeente hier nog geen info over.
Geattendeerd wordt op de vervuiling die mogelijk hier bij gezien wordt.
Vanuit J Puper wordt er geïnformeerd dat er in december een nieuw voorstel gepresenteerd wordt in de commissie. Er wordt verwacht dat er nog wel enige commotie op komt.

4 dec om 18.00 Het plan zal in te zien zijn op internet.
Optie de raad een brief sturen.
Mogelijk iemand van DFW aanwezig zijn.

Vraag gericht op maatschappij 200 jaar. Wat zijn onze plannen: koningsdag zal hier aan gewijd worden.

Gaswinning: Gaan wij als DFW hier ook een zienswijze op in dienen.
Volgens Jan P. zal er nogal wat op lange termijn gaan gebeuren.
Er wordt ook vooral opgeroepen aan de leden op persoonlijk een zienswijze in te leveren.

Er komt tijdens de bijeenkomst op 6 dec een format te liggen van de zienswijze die ingevuld kan worden.

Nog een aandachtspunt is de aanvliegroutes.