Notulen ledenvergadering  Dorpsgemeenschap Frederiksoord-Wilhelminaoord  van vrijdag 21 november 2008 gehouden in “Ons Dorpshuis” te Wilhelminaoord

1   Opening.
Voorzitter opent  de vergadering en heet allen welkom. Met kennisgeving afwezig is bestuurslid  G v d Heide. Er zijn al veel inwoners aanwezig, ivm de discussieavond later op de avond.

2   Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen voor deze avond.

3   Notulen vorige ledenvergadering.
Er zijn geen vragen of opmerkingen en worden bij deze goedgekeurd. Voor bezoekers van de website, zijn daar de notulen  ook in te zien, nadat de notulen zijn goedgekeurd.

4   Jaarverslag secretaris.
Het jaarverslag 2007/2008 wordt voorgelezen door secretaris. Er zijn geen op of aanmerkingen. Marga Oosterloo wordt bedankt door de voorzitter.

5   Verslag penningmeester.
Het verslag ligt op tafel. Voorzitter vraagt of er opmerkingen of vragen zijn. Er is een vraag over het belevingsonderzoek,  Wie heeft dat betaald? Voorzitter: de Gemeente Westerveld heeft het belevingsonderzoek betaald. Verder geen vragen meer. Verslag wordt goedgekeurd. Jan Groenink bedankt voor het financiële gedeelte.

6    Verslag kascommissie.
De kascommissie leden Gerard v d Heide en Karel Wolters hebben de financiën van onze penningmeester gecontroleerd . G v d Heide geeft een korte uitleg en de heren hebben de financiën goedgekeurd. G v d Heide en K Wolters worden bedankt door de voorzitter.

7    Benoeming kascommissielid.
Gerard v d Heide is aftredend. Nieuw kascommissielid is de heer F.Wiekens. G v d Heide wordt bedankt voor zijn inzet als commissielid. Voor 2009 zijn de kascommissieleden de heren K Wolters en F Wiekens.

8    Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar: Adrie Korpershoek en Jan Puper. Aftredend en niet herkiesbaar  Sonja Roossien. De vergadering gaat akkoord met een nieuwe periode voor Adrie en Jan. Het bestuur stelt een nieuw bestuurslid voor: Bety Nicolai uit Wilhelminaoord. Ook hier gaat de vergadering mee akkoord. Tevens stelt zich een nieuw kandidaat zich aan voor bestuurslid. Het is de heer Ton Voerman uit Frederiksoord. De vergadering gaat akkoord dat de Hr. Voerman in het bestuur komt. Sonja is niet aanwezig, maar krijgt nog een bedankje namens het bestuur van DFW.

9    Vaststellen  contributie.
Wij zijn genoodzaakt om de contributie te verhogen. Het voorstel van de penningmeester is om de contributie voor alleenstaanden te verhogen van € 8,- naar € 9,- en voor gezinnen van € 10,- naar € 12,-. De vergadering gaat hiermee akkoord. Het boekjaar loopt van oktober tot oktober.

10    Rondvraag.
Mevr. Ophof vraagt of de Sinterklaas route ook ingekort kan worden i.v.m. het slechte weer? Jan P- Jan G-  De route is elk jaar anders, je moet bij de gemeente aangeven waar de route langs gaat i.v.m. verzekering. De voorzitter vraagt de wijkagent of die er iets over kan zeggen. De wijkagent is er niet bekend mee. Verder geen vragen meer.

11      Sluiting.
De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor hun inbreng en sluit de vergadering en wenst een ieder succes met de discussieavond.