JAARVERSLAG van het bestuur

Samenstelling van het bestuur is:

  • Voorzitter:Wibaut Beekman
  • 2e Voorzitter:Gosse vd Heide
  • Secretariaat:Marga Oosterloo
  • Penningmeester:Jan Groenink
  • Leden:Adrie Korpershoek
  • Janny van der Walle
  • Tinus Hoogenkamp
  • Bety Nicolai (notuliste)
  • Dianna Verlaan
  • Ton Voerman

[divider]
[space height=”20″]

Bestuur

Het bestuur kwam dit boekjaar 11 maal bijeen in gewone bestuursvergaderingen. Daarnaast zijn er een aantal ingelaste en speciale vergaderingen geweest oa; ten behoeve van Jeugd en Jongerenwerk en de tuinbouwschool (Oranjeborg).
Het bestuur is, in 2009,  begonnen met het werken aan “Verbetering van aanwezige kwaliteit” van besturen. Echter door de vele activiteiten zoals Jeugd en Jongerenwerk en de wisseling van de voorzitter en alle gemeentelijke plannen in Frederiksoord hebben we deze activiteit , die nodig blijft, op een laag pitje moeten zetten.Zodra echter de activiteiten dit toelaten zullen we de draad weer oppakken. Het bestuur is door gegaan met communiceren met politieke partijen. DFW blijft neutraal en zal zich voor nu en de toekomst onthouden van politieke keuzes.

Jeugd en Jongerenwerk.

Verleden jaar konden we melden dat er voor Jeugd en Jongerenwerk een nieuw bestuur was aangesteld echter later bleek de overdracht niet helemaal te lopen zoals bedacht en heeft dat bestuur zich teruggetrokken.
DFW blijft van mening dat Jeugd en Jongerenwerk belangrijk is in de dorpen en heeft die taak zelf op zich genomen, onder leiding van de activiteiten commissies.Daarmee zullen in J&J nieuwe ideeën en uitvoeringen een kans krijgen.(bv bezoek aan Speelstad en …)

DFW heeft ook dit boekjaar weer een aantal optochten georganiseerd. O.a. Sint Nicolaas en Palmpasen. De nieuwe opzet van deze optochten blijken goed te werken en de kinderen en inwoners zijn enthousiast.

Koninginnedag is dit jaar niet verlopen zoals bedacht was. Voor de vrijmarkt was nauwelijks belangstelling. Dit jaar werd dit evenement minder druk bezocht dan de  jaren ervoor. Resultaat voor de organisatie is dat er helaas verlies is geleden op deze activiteit.Er zal dus gezocht moeten worden naar oplossingen en misschien moet er wel een andere invulling aan worden gegeven.

Hobbytentoonstelling

De Hobbytentoonstelling is ook dit jaar weer goed bezocht. Enthousiaste standhouders en tevreden bezoekers. De uitdaging voor de organisatoren is, om steeds voldoende afwisseling en variëteit in stands te vinden.

Gezellige avonden

De activiteiten commissie heeft een aantal avonden zoals de Hollandse avond,  georganiseerd echter de belangstelling mag toch tegenvallend genoemd worden. In een breed overleg met SWMW en het Dorpshuis is bekeken hoe we dit anders kunnen insteken om mensen te interesseren naar deze avonden te komen.
Zoals met andere activiteiten ook is gebleken dat er sprake is van een beperkte belangstelling van de kant van “het publiek”. E.e.a. Maakt het lastig om dit financieel haalbaar te houden.

Commissie Wonen.

Door de huidige economische en financiële situatie in Nederland zijn vrijwel alle plannen waar de commissie druk mee was, of beëindigd of op de langere baan geschoven. Momenteel is het bestuur in gesprek met de gemeente betreffende de tijdelijke bewoning in de voormalige tuinbouwschool. Wij maken ons zorgen over de tijdelijkheid van deze bewoning.

Commissie Verkeersveiligheid en Openbaar groen.

Helaas hebben we te maken gekregen met het vertrek van “onze” wijkagente. Er is weliswaar een vervanger aangewezen maar die heeft meer dorpen te bedienen en dat heeft gevolgen voor de tijd die besteed kan worden in onze dorpen.

Commissie Sociale omgeving

Ledenaantal

Het bestuur is blij met  het aantal leden:
2009: 251
2010: 259

Tot slot

Tot slot wil ik namens het bestuur onze dank uitspreken naar de vele vrijwilligers die ons het afgelopen jaar hebben bijgestaan. Zich hebben ingezet en het bestuur hebben ondersteund met haar activiteiten. Het is fijn om te ervaren dat deze mensen er zijn, want zonder hen kunnen wij onze dorpen niet datgene extra geven wat de leefbaarheid ten goede komt.
Punt van zorg is echter de tegenvallende belangstelling van de inwoners voor de diverse activiteiten, daaraan gekoppeld zal DFW zich moeten herbezinnen over de invulling en uitvoering van diverse activiteiten.