JAARVERSLAG van het bestuur

Het bestuur kwam dit boekjaar 10 maal bijeen.

Samenstelling van het bestuur is:

  • Voorzitter:Jan Puper
  • 2e Voorzitter:Gosse vd Heide
  • Secretariaat:Marga Oosterloo
  • Penningmeester:Jan Groenink
  • Leden:Adrie Korpershoek
  • Janny van der Walle
  • Tinus Hoogenkamp
  • Bety Nicolai (notuliste)
  • Ton Voerman

[divider]
[space height=”20″]

DFW heeft ook dit boekjaar weer een aantal optochten georganiseerd. O.a. Sint Nicolaas en Palmpasen. Uit de jaarvergadering van vorig jaar kwam de wens vanuit onze leden naar voren, om de Sint Nicolaas optocht in een nieuw jasje te steken. Hierop is een werkgroep druk aan het werk gegaan. Het resultaat was prima, de inwoners waardeerden het zeer.

De palmpasen optocht is dit boekjaar gehouden in een andere opzet. Deze opzet is goed bevallen

De Hobbytentoonstelling is dit jaar weer goed bezocht. Enthousiaste standhouders en tevreden bezoekers. De aanwezigheid van Wil Schackmann heeft zeker bijgedragen aan het succes.

Koninginnedag is dit jaar niet verlopen zoals bedacht was, door de trieste gebeurtenis in Apeldoorn. Voordat dit drama bekend werd, werd de dag goed bezocht en verliep naartevredenheid. Dit jaar drukker bezocht dan het jaar ervoor. Er waren meer kramen aanwezig en er waren ook meer kinderen, die aan de georganiseerde activiteiten deelnamen. Door de Apeldoorn gebeurtenis zijn er later op de dag activiteiten gestaakt en helaas waren daar wel kosten voor gemaakt.

Gezellige avonden

De activiteiten commissie heeft een aantal avonden zoals de Las Vegas avond en de Hollandse avond,  georganiseerd echter de belangstelling mag toch tegenvallend genoemd worden.

In een breed overleg met SWMW en het Dorpshuis wordt bekeken hoe we dit anders kunnen insteken om mensen te interesseren naar deze avonden te komen.
Het resultaat hopen we U het komend jaar te kunnen laten meemaken.

Bestuur

Het bestuur is begonnen met een het werken aan “Verbetering van aanwezige kwaliteit” van besturen. We gaan ervan uit dat volgend jaar een Beleidsplan met visie beschikbaar zal zijn. Daarnaast zullen we werken aan een huishoudelijk reglement en een procedure handboek(je).  Nieuw dit jaar is dat het bestuur het communiceren met politieke partijen opgestart heeft. DFW is neutraal en zal zich voor nu en de toekomst onthouden van politieke keuzes. Het bestuur vind dit een goede zaak en hoopt daarmee beter begrip te krijgen en betere overlegstructuren.

Ook is dit jaar het bestuur van DFW benaderd door J&J omdat het bestuur van J&J er mee op zou houden. Het bestuur van DFW heeft zich ingespannen om J&J te behouden en is in staat gebleken om een nieuw bestuur aan te stellen. Daarmee zullen in J&J nieuwe ideeën en uitvoeringen een kans krijgen.

Commissie Wonen.

De commissie Wonen is met name druk geweest over de Kooimanstraat en de Vaartweg. Resultaat op de Vaartweg is helaas niet geworden wat het DFW graag wilde zien. DFW kan zich vinden in de nieuw te realiseren woningen maar wel met een status van permanente bewoning in tegenstelling tot het voorstel, een recreatieve bestemming.
Het project aan de Kooimanstraat had aanvankelijk een zeer gunstige situatie opgeleverd echter de tegenvallende economische vooruitzichten hebben hier een spaak in het wiel gestoken. Ook heeft het bestuur bezwaar gemaakt tegen de plannen voor de Residence Frederiksoord (Zorghotel).

Het bestuur maakt zich zorgen over de manier waarop de gemeente plannen uitvoert zoals het Zorghotel en de tuinbouwschool.
Momenteel is het bestuur in gesprek met voor en tegenstanders betreffende een tijdelijke bewoning in de voormalige tuinbouwschool. Zoals het nu lijkt zal daar tijdelijk een doelgroep worden gesetteld die onrust in m.n. Frederiksoord creëert.

Commissie Verkeersveiligheid en Openbaar groen

Veel overleg met de gemeente over talrijke zaken hebben echter nog niet gebracht wat DFW voor elkaar wilde krijgen. Zeker is dat het niet ligt aan het enthousiasme van de werkgroep. We herzien op dit moment de mogelijkheden om in een ander overleg te treden om betere en meer resultaten te krijgen.

Commissie Sociale omgeving

De commissie is in nauw overleg met de gemeente bezig om een aantal knelpunten opgelost te krijgen. Via de communicatie later in het jaar zullen we hierover nader berichten.

Ledenaantal

Het bestuur is blij dat  het aantal leden nauwelijks afgenomen is. Ondanks economische crisis en lichte verhoging van de contributie.
2008: 252
2009: 251

Tot slot

Tot slot wil ik namens het bestuur onze dank uitspreken naar de vele vrijwilligers die ons het afgelopen jaar hebben bijgestaan. Zich hebben ingezet en het bestuur hebben ondersteund met haar activiteiten. Het is fijn om te ervaren dat deze mensen er zijn, want zonder hen kunnen wij ons dorp niet datgene extra geven wat de leefbaarheid ten goede komt.

Website

De vereniging onderhoudt een website welke , voor een kleine dorpsgemeenschap goed bezocht wordt.