Dorpsgemeenschap Frederiksoord Wilhelminaoord DFW

 

Notulen algemene ledenvergadering 1 december 2016

Aanwezig 39 personen.

 

 1. Opening.

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Zowel leden als niet leden en in het bijzonder onze wijk agent Kevin van der Waard, die voor de pauze zich zal voorstellen en een inleiding zal houden over veiligheid en inbraakpreventie in en om uw huis.

 

 1. Pauze.

 

 1. Vervolg Jaarvergadering > mededelingen en ingekomen stukken.

Jannes Prikken en Gosse van der Heide zijn verhindert aanwezig te zijn.

K200 met een stuk over de MIJ200 en het werelderfgoed gebeuren. Ideeën en plannen zijn van harte welkom.

Enige mededelingen over “Vitaal Wilhelminaoord e.o.”

 

 1. Notulen Jaarvergadering 26 januari 2016.

De notulen worden onveranderd goedgekeurd en vast gesteld.

 

 1. Jaarverslag.

De voorzitter leest het jaarverslag 2016 voor betreffende de contacten en activiteiten die hebben plaatsgevonden.

 

 1. Financieel overzicht 2016 en begroting 2017.

Hiermee wordt ingestemd en vastgesteld.

 

 1. Kascommissie

Na het verslag van de Kascommissie kan de penningmeester de charge worden verleend.

Nieuwe Kascommissie 2017 : Rene Weenink is afgetreden. Gosse van der Heide blijft aan. Albert Visser zal als nieuw lid toe treden

 

 1. Vast stellen contributie.

Contributie voor het jaar 2017 wordt onveranderd vastgesteld.

 

 1. Bestuur verkiezing.

 

 1. Aftredend en herkiesbaar: Jan Groenink. Die met volle instemming wordt herkozen.
 2. Een werkgroep bestaande uit Jannes Prikken, Gerard van der Heide en Andries Ophof heeft een aantal mensen gepolst voor een bestuursfunctie. Na kennismaking met het bestuur hebben zich daadwerkelijk beschikbaar gesteld: Rene Punter, Jos Rösener Manz, John Mensink en Frida Bolding. De vergadering kon zich eveneens volledig vinden in het toetreden van deze kandidaten tot het bestuur, waardoor de taken weer beter verdeeld kunnen worden.

 

 1. Rondvraag.
 • Er wordt geïnformeerd naar het beschikbaar stellen van strooizout door de gemeente.
 • De voorzitter bedankt ieder voor zijn/haar inbreng. In het bijzonder de werkgroep voor het formeren van dit nieuwe bestuur.