Tijdens de onlangs gepresenteerde uitslag van het belevingsonderzoek dat de dorpsgemeenschap Frederiksoord- Wilhelminaoord onder haar inwoners heeft gehouden gaf voorzitter Jan Puper aan dat de uitslagen van het onderzoek reden zijn voor het bestuur om werkgroepen in te stellen die de uitslag dieper uit gaan spitten en waar nodig het bestuur plannen voor gaat leggen die vervolgens worden voorgelegd aan de betrokken partijen.

Inmiddels zijn er al verkennende gesprekken geweest met directeur Jan Mensink van de Maatschappij van Weldadigheid, Jannes Bennink hoofd verzorgingstehuis De Menning, de gemeente Westerveld, woonstichting Actium en Stichting Welzijn Meppel Westerveld. Tijdens deze gesprekken is vooral gekeken hoe er nu verder moet worden gehandeld. Met verzorgingshuis De Menning is b.v. grondig gesproken waar de mogelijkheden liggen om de inwoners van Wilhelminaoord een winkel terug te geven en de inwoners van de Menning een groter aanbod dan de huidige winkel te bieden. Door de komende uitbreiding van het Verzorgingstehuis, is juist dit het moment om inwoners meer te betrekken met De Menning. Wat de verbouwplannen van woonstichting Actium  betreft, hier zijn al geruime tijd gesprekken over tussen bestuur van de dorpsgemeenschap en Actium.

De werkgroepen Verkeer Veiligheid en Inrichting Openbaar Groen, Woningbouw en Sociale omgeving worden ingevuld door 26 inwoners uit de dorpen Frederiksoord en Wilhelminaoord. Ook zijn er na de vakantieperiode  gespreksavonden met inwoners waar diverse discussiepunten zullen worden bediscussieerd. Deze avonden en de adviezen van de werkgroepen  geven het bestuur een enorme steun in de uiteindelijke voorstellen naar partijen zoals gemeente toe.

Op de website www.dorpsgemeenschap-fw.nl kunt u meer informatie zoals de uitslagen van het onderzoek vinden.

Noot voor de redactie: Voor nadere informatie kunt u terecht bij:
Verkeer Veiligheid en Inrichting Openbaar Groen;  Tinus Hoogenkamp 06-40128241 of Gosse van der Heide: 0521-382902
Woningbouw: Wibaut Beekman tel. 0521-852917     0614986133
Sociale omgeving: Adrie Korpershoek 0521-382444