DFW – Dorpsgemeenschap Frederiksoord Wilhelminaoord

Wilhelminaoord, 18 november 2010,

Aan de directie en bestuur van woningcorporatie Actium

Betreft: project Kooimanstraat Wilhelminaoord.

 

Geacht bestuur en directie,

Mede naar aanleiding van de algemene ledenvergadering van DFW die gisteravond 17 november is gehouden en werd bezocht door een groot aantal van onze leden, willen wij u graag het volgende voorleggen.

Naar onze commissie ‘Wonen’ heeft begrepen zal a.s. maandag 22 november het eindoordeel over de ontwikkelde plannen Kooimanstraat te Wilhelminaoord, door u worden geveld.

Eerst willen wij een klein stukje historie meegeven.

Sedert jaren is er een verpaupering rondom de grote Brink in de kern van ons dorp ontstaan.

Destijds is er, in diverse gesprekken met vertegenwoordigers van woningcorporatie Actium, aangegeven dat de mensen het er dik genoeg van hadden dat er totaal geen verbetering in de situatie kwam.

Uiteindelijk heeft Actium, na lang wikken en wegen, gekozen om de woningen te slopen en zodoende met spoed ruimte te creëren om nieuwbouw mogelijk te maken.

Met spoed, de laatste bewoners zijn zeer dringend en sommige tegen hun wil, verzocht de woningen te verlaten.

Na een eerste plan dat door Actium alleen was opgesteld en door de Gemeente Westerveld volledig werd afgekeurd, kwam er in samenspraak met DFW een tweede plan dat breed werd gedragen en ook door de Gemeente Westerveld werd ondersteund.

Binnen afzienbare tijd had het bestuur van de dorpsgemeenschap een 7-tal kandidaten om de tafel die graag wilden kopen aan de Kooimanstraat. Boze berichten uit het dorp ontvingen wij van andere koopwilligen waarom zij niet uitgenodigd waren. Wij hebben iedereen toen uitgelegd dat de laatste puntjes nog op de i moesten worden gezet en dat daarna iedereen een gelijke kans zou krijgen om voor een van de woningen in aanmerking te komen. Tot onze grote spijt en verbazing duurde dat laatste proces, ondanks alle toezeggingen van Actium, nog heel lang. Eindelijk waren dan de plannen gereed om op de markt te worden gebracht.

Ons verzoek om ons, als dorpsbelang, in de P.R. te betrekken is helaas niet gehonoreerd door Actium. Een kort onopvallend artikeltje op een binnenpagina in een lokale krant en zelfs geen verwijzing van het project op de startpagina van Actium bleken onvoldoende om de kandidaten te motiveren. De te lange tijd die is genomen voor het traject en de in onze ogen zeer onvoldoende reclame is zeker debet aan de huidige situatie.

Zoals ons telefonisch is meegedeeld zal Actium komende maandag de uiteindelijke keus maken inzake de Kooimanstraat.

Met klem verzoeken wij u om niet te eenvoudig de bekende stekker eruit te halen. Laten we met elkaar wederom in overleg treden en kijken welk type woningen wel nodig zijn om de juiste herbestemming aan de locatie te geven.

Tevens verzoeken wij u om, wat ook zal worden besloten, de huidige situatie te bekijken. Momenteel is het een schande zoals het geheel erbij ligt. Veel klachten van omwonenden en dorpsbewoners bereiken ons. Ook gisteravond, tijdens onze jaarsvergadering, werd er opnieuw zeer breed geageerd op de verwaarloosde kavels en waarom Actium niet zijn verantwoording heeft genomen zoals was toegezegd voordat tot sloop van de ouderenwoningen werd overgegaan.

De eerste illegale stortingen zijn al geweest, het terrein wordt gebruikt als cross terrein en meer zaken waar de buurt erg ongelukkig mee is.

Slechts omploegen en gras inzaaien zal volgens de commissie ‘Veiligheid en Groen’ onvoldoende zijn om het geheel te verbeteren. Een duurzame oplossing die zaken als crossen onmogelijk maken zullen echt noodzakelijk zijn.

Als bestuur en werkgroepen hebben wij hier wel ideeën over en willen hier graag over in gesprek.

Laten we niet vergeten dat niet de inwoners de huidige situatie hebben gecreëerd. Actium heeft wel degelijk een taak in deze. Graag willen wij refereren aan uw website waarop u uw ‘visie, missie en kernwaarden’ worden vermeld.

 

Met de meeste hoogachting,

Het bestuur van Dorpsgemeenschap Frederiksoord/ Wilhelminaoord en de werkgroepen ‘Wonen’ en ‘Veiligheid en Groen’.

 

Secretariaat DFW