Aan het College van Burgemeester en Wethouders en
de Gemeenteraad van de gemeente Westerveld
Raadhuislaan 1
7981 EL DIEVER

Betreft: Voorontwerp-bestemmingsplan Residence Frederiksoord.
Frederiksoord, 1 juli 2009.

Geacht College,

Ondergetekende heeft kennis genomen van het voorontwerp-bestemmingsplan Residence Frederiksoord.Betrekking hebbend op de locatie van de voormalige tuinbouwschool te Frederiksoord.

Gezien uw voornemen hieraan uw medewerking te verlenen maken wij thans pro forma en ter behoud van rechten bezwaar tegen deze gang van zaken.
Deze ontwikkeling, en de gevolgen daarvan op de omgeving, werd mij zeer onlangs onder de aandacht gebracht. Ik beoordeel deze kwestie voor mij als bijzonder zwaarwegend en overweeg mij daarom juridisch te laten bijstaan.

Ik verzoek U dan ook mij mee te delen voor welke datum U in het bezit wenst te worden gesteld van de nadere gronden van dit bezwaar.

In afwachting van uw reactie verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

 

___________________________________

( Handtekening )

Naam  :           _________________________________

Adres  :           _________________________________

_________________________________